• محاسبه حقوق کارکرد

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه اضافه کار

  قیمت حقوقچی

 • جریمه کسر کارد

  قیمت حقوقچی

 • بن کارگری

  قیمت حقوقچی

 • حق مسکن

  قیمت حقوقچی

 • حق خواربار

  قیمت حقوقچی

 • حق جذب

  قیمت حقوقچی

 • فوق العاده شغل

  قیمت حقوقچی

 • شبکاری

  قیمت حقوقچی

 • نوبتکاری

  قیمت حقوقچی

 • سایر اضافات مشمول

  قیمت حقوقچی

 • سایر اضافات غیر مشمول

  قیمت حقوقچی

 • سایر کسوات

  قیمت حقوقچی

 • قسط وام

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه سهم کارفرما

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه بیکاری

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه سهم بیمه شده

  قیمت حقوقچی

 • تهیه فایل بیمه

  قیمت حقوقچی

 • تهیه فایل مالیات

  قیمت حقوقچی

 • تعداد پرسنل : نامحدود

 • محاسبه حقوق کارکرد

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه اضافه کار

  قیمت حقوقچی

 • جریمه کسر کارد

  قیمت حقوقچی

 • بن کارگری

  قیمت حقوقچی

 • حق مسکن

  قیمت حقوقچی

 • حق خواربار

  قیمت حقوقچی

 • حق جذب

  قیمت حقوقچی

 • فوق العاده شغل

  قیمت حقوقچی

 • شبکاری

  قیمت حقوقچی

 • نوبتکاری

  قیمت حقوقچی

 • سایر اضافات مشمول

  قیمت حقوقچی

 • سایر اضافات غیر مشمول

  قیمت حقوقچی

 • سایر کسوات

  قیمت حقوقچی

 • قسط وام

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه سهم کارفرما

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه بیکاری

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه سهم بیمه شده

  قیمت حقوقچی

 • تهیه فایل بیمه

  قیمت حقوقچی

 • تهیه فایل مالیات

  قیمت حقوقچی

 • تعداد پرسنل : ۱۱ تا ۳۰ نفر

 • محاسبه حقوق کارکرد

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه اضافه کار

  قیمت حقوقچی

 • جریمه کسر کارد

  قیمت حقوقچی

 • بن کارگری

  قیمت حقوقچی

 • حق مسکن

  قیمت حقوقچی

 • حق خواربار

  قیمت حقوقچی

 • حق جذب

  قیمت حقوقچی

 • فوق العاده شغل

  قیمت حقوقچی

 • شبکاری

  قیمت حقوقچی

 • نوبتکاری

  قیمت حقوقچی

 • سایر اضافات مشمول

  قیمت حقوقچی

 • سایر اضافات غیر مشمول

  قیمت حقوقچی

 • سایر کسوات

  قیمت حقوقچی

 • قسط وام

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه سهم کارفرما

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه بیکاری

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه سهم بیمه شده

  قیمت حقوقچی

 • تهیه فایل بیمه

  قیمت حقوقچی

 • تهیه فایل مالیات

  قیمت حقوقچی

 • تعداد پرسنل : ۱ تا ۱۰ نفر

 • محاسبه حقوق کارکرد

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه اضافه کار

  قیمت حقوقچی

 • جریمه کسر کارد

  قیمت حقوقچی

 • بن کارگری

  قیمت حقوقچی

 • حق مسکن

  قیمت حقوقچی

 • حق خواربار

  قیمت حقوقچی

 • حق جذب

  قیمت حقوقچی

 • فوق العاده شغل

  قیمت حقوقچی

 • شبکاری

  قیمت حقوقچی

 • نوبتکاری

  قیمت حقوقچی

 • سایر اضافات مشمول

  قیمت حقوقچی

 • سایر اضافات غیر مشمول

  قیمت حقوقچی

 • سایر کسوات

  قیمت حقوقچی

 • قسط وام

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه سهم کارفرما

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه بیکاری

  قیمت حقوقچی

 • محاسبه بیمه سهم بیمه شده

  قیمت حقوقچی

 • تهیه فایل بیمه

  قیمت حقوقچی

 • تهیه فایل مالیات

  قیمت حقوقچی

 • تعداد پرسنل : ۱ تا ۱۰ نفر