نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین (حقوقچی)

محصولی از بامداد

حقوقچیمحاسبه حقوق کارکنان خود را در هر مکان و هر زمان انجام دهید.
حقوق و دستمزد تحت وبساده و امن فایل بیمه و مالیات را تهیه و ارسال کنید.
حقوق و دستمزد ابریقیمت ارزان با امکان پرداخت ماهانه